Strona główna / Powiat / Radni powiatowi wspierają rolników

Radni powiatowi wspierają rolników

Stanowisko w sprawie podjęcia systemowych rozwiązań w zakresie realnej pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy podjęła Rada Powiatu w Ostrzeszowie na XII sesji, która odbyła się 20 sierpnia w Starostwie Powiatowym.

Przy utrzymującym się od wielu tygodni deficycie opadów, potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, doszło do znacznego obniżenia plonów zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych i okopowych. Rada Powiatu w Ostrzeszowie zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Wielkopolskiego o podjęcie systemowych rozwiązań w zakresie realnej pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy.

W związku z narastającym problemem suszy rolniczej na obszarze całego powiatu ostrzeszowskiego, Rada Powiatu apeluje o podjęcia systemowych rozwiązań w zakresie realnej pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy.

Przy utrzymującym się od wielu tygodni deficycie opadów, potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, doszło do znacznego obniżenia plonów zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych i okopowych.

Ze wstępnych szacunkowych danych zebranych z poszczególnych gmin wynika, że średni procent strat w uprawach zbóż ozimych wyniósł 50%, a w zbożach jarych ok 70%.

W świetle powyższych danych straty w zbiorach niektórych upraw noszą znamiona klęski żywiołowej. Zgodnie z zarządzeniami Wojewody, powołującymi komisje do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, szacunkiem objęte zostały zboża i mieszanki ozime oraz zboża i mieszanki jare. Na podstawie zaleceń Wojewody szacunkiem strat nie były objęte użytki zielone (łąki, pastwiska), rośliny strączkowe, kukurydza oraz ziemniaki.

Uważamy, że należy objąć szacunkami komisji cały zakres upraw, gdyż obecne dane dotyczące strat, nie obrazują w pełni aktualnej sytuacji w gospodarstwach rolnych – podkreśla Rada Powiatu w swoim stanowisku.

(…) trwająca susza sprawiła, że rolnicy zebrali znikome ilości pasz objętościowych pochodzących z użytków zielonych. Brak opadów i wysokie temperatury spowodują również straty w uprawach kukurydzy stanowiącej drugą podstawową paszę objętościową. Dalszą konsekwencją będą problemy w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła mlecznego i mięsnego. Utrzymujące się złe warunki pogodowe sprawiają, że rolnicy zużywają obecnie zapasy, które przeznaczone powinny być na okres zimowy. Konieczność zakupu drogich pasz objętościowych może załamać sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw, doprowadzić do redukcji stad bydła i upadku wielu gospodarstw. Brak interwencji ze strony instytucji rządowych doprowadzi do wstrzymania produkcji rolniczej, zarówno w obszarze upraw, jak i hodowli, co w konsekwencji pozbawi ich środków do życia.

Powyższe skłania do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do objęcia rolników pomocą finansową w celu rekompensaty poniesionych strat – czytamy w uzasadnieniu do podjętego przez Radę Powiatu stanowiska.

W zaistniałej sytuacji radni uznali za właściwe objęcie pomocą wszystkich rodzin utrzymujących się z pracy rolniczej poprzez:

– dopłatę w wysokości 500 zł do każdego hektara użytków rolnych, na których poziom strat przekroczył 30%,

– zwolnienie rolników z płacenia składek KRUS za drugie półrocze,

– umorzenie podatku rolnego z jego rekompensatą dla samorządów ze strony rządu,

– zniesienie kar za nadprodukcję mleka w roku 2014/2015,

– odroczenie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów preferencyjnych,

– znaczne zwiększenie dotacji do materiału siewnego,

– uruchomienie doraźnej pomocy dla gospodarstw rolnych (pomoc o charakterze socjalnym).

Podejmując stanowisko Rada Powiatu w Ostrzeszowie wyraziła głęboką troskę o przyszłość rolników oraz ich rodzin i zaapelowała o dołożenie wszelkich starań w celu skutecznej pomocy rolnikom dotkniętym skutkami suszy noszącej znamiona klęski żywiołowej.

Podjęcie stanowiska w sprawie poprzedziły konsultacje z wójtami i burmistrzami, którzy przybyli na XII sesję Rady Powiatu. Przed dyskusją przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu ostrzeszowskiego przedstawili informacje o sytuacji na ich terenie.

źródło: powiatostrzeszowski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl