Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobyla Góra:

DRUKI wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 są dostępne w SEKRETARIATACH SZKÓŁ, w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury Fizycznej w Kobylej Górze i na stronie internetowej www.kobyla-gora.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW. Wnioski o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Kobyla Góra można składać od 1 września do 15 września 2015r. w sekretariatach szkół oraz w siedzibie ZOOiKF przy Placu Wiosny Ludów 1b (II piętro) lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016:
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia – może być udzielona pomoc materialna.
Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego przysługuje:
-uczniom szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
-wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki).
Pomoc materialna przysługuje także uczniom i słuchaczom wymienionym w art. 90 b ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
„Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe” (art.90d ust.1 ustawy o systemie oświaty).
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz 728 z późn. zm.).
W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie to wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej:
kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł
• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250zł.
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Uczeń/słuchacz musi być mieszkańcem Gminy Kobyla Góra. W przypadku osób, które posiadają adres stałego zameldowania poza terenem Gminy do wniosku należy dołączyć umowę najmu lokalu lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie Gminy (oświadczenie właściciela mieszkania o wynajmie lokalu) i ZAŚWIADCZENIE z miejsca stałego zameldowania O NIEPOBIERANIU stypendium szkolnego.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane NA WNIOSEK rodziców albo pełnoletniego ucznia, wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Uwaga! Składając kopie dokumentów należy okazać oryginały!

Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust.3 –13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz 728 ze zm.):
Art. 8. ustawy o pomocy społecznej
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego w myśl ust.3 nie wlicza się: 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 2) zasiłku celowego; 3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 4) wartości świadczeń w naturze; 5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
7.Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1)kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2)kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
12.W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13.W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

DOKUMENTY, jakie należy dołączyć w zakresie dochodów rodziny i danych osobowych
 kserokopia dowodu osobistego
 w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 w przypadku pobierania emerytury lub renty – kserokopię odcinka emerytury bądź renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu),
 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny, a w przypadku pobierania zasiłku – zaświadczenie o wysokości zasiłku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych
 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu,
 w przypadku pobierania dodatku mieszkaniowego – kserokopię decyzji przyznającej świadczenia (oryginał do wglądu),
 wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów/zaświadczenie komornika lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów (oryginał do wglądu),
 w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość (zaświadczenie lub oświadczenie)
Uwaga! Składając kopie dokumentów należy okazać oryginały!
Karolina Hodyjas-Małowiejska
Dyrektor
Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury Fizycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl