Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kobylej Górze i Ligocie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kobylej Górze i Ligocie

Wójt Gminy Kobyla Góra

ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kobyla Góra.

 1. Przedmiot przetargów i opis nieruchomości.

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza nieruchomości – brutto

Wadium

Opis nieruchomości

1

Kobyla Góra

gm. Kobyla Góra

13

0.1393

KZIO/00036304/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

60 000,00 zł

6 000,00 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym w ruinie

2

Ligota gm. Kobyla Góra

96/11

0,1009

KZ1O/00037442/0

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej

26 000,00 zł

2 600,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomości stanowią własność Gminy Kobyla Góra i wolne są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

Poprzedni przetarg przeprowadzony w dniu 04.11.2016r. nie wyłonił nabywcy.

 1. Terminy oraz miejsce przetargów.

Przetargi odbędą się w dniu 06 marca 2017 r., o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra
– pokój nr 8.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz informacje dodatkowe.

 • Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium, na konto depozytowe Urzędu Gminy Kobyla Góra, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z dopiskiem „Wadium na działkę …” ( w miejscu wykropkowanym podać nr działki której dotyczy wadium) najpóźniej do dnia 02.03.2017 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wpłaty wadium należy okazać na przetargu.

 • Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia,
  a wadium wpłacane przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 • Organizator może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra- pokój nr 8, nr telefonów
  62 7316283, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

W

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra- pokój nr 8, nr telefonów 62 7316283, 697103315 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl