Strona główna / Okolice / Sołectwo Mąkoszyce / Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Mąkoszycach

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Mąkoszycach

Wójt Gminy Kobyla Góra

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mąkoszycach,
gmina Kobyla Góra.

 1. Przedmiot przetargu i opis nieruchomości.

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza nieruchomości – brutto

Wadium

Opis nieruchomości

1

Mąkoszyce

gm. Kobyla Góra

820

0.3200

KZIO/00038107/7

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej

77.000 zł

7.700zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w ruinie

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kobyla Góra i wolna jest od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

Poprzedni przetarg przeprowadzony w dniu 22.09.2016 r. nie wyłonił nabywcy.

 1. Termin oraz miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r., o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra
– pokój nr 8.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz informacje dodatkowe.

 • Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium, na konto depozytowe Urzędu Gminy Kobyla Góra, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z dopiskiem „Wadium działka 820” najpóźniej do dnia 17.11.2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wpłaty wadium należy okazać na przetargu.

 • Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia,
  a wadium wpłacane przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 • Organizator może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra- pokój nr 8, nr telefonów 62 7316283, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl