Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podsumowuje działalność za rok 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podsumowuje działalność za rok 2016

Jednym z punktów piątkowej sesji Rady Gminy Kobyla Góra było zajęcie stanowiska w sprawie przedstawionego na komisjach sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2016.

Kierownik jednostki Przemysław Janulek zapoznał radnych z obszernym sprawozdaniem na poprzedzających sesję komisjach rady. W roku ubiegłym GOPS zrealizował dwie formy pomocy dla mieszkańców z zakresu zadań zleconych. Pierwsza z nich to fundusz alimentacyjny, który przyznawany jest osobom wychowującym dzieci z uprawnieniami do świadczeń na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Tego typu pomoc przysługuje, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 725 zł na osobę. W roku 2016 liczba rodzin na terenie gminy Kobyla Góra, które kwalifikowały się do funduszu alimentacyjnego, wynosiła – w styczniu 25, a w grudniu 21 rodzin. Wypłacono 399 świadczeń na łączną kwotę 156.810 zł. Przypomnijmy, świadczenia przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż kwota 500 zł na osobę.

Drugą formą pomocy z zakresu zadań zleconych są świadczenia rodzinne. I tak w minionym roku przyznano 7998 zasiłków rodzinnych, których łączna kwota wyniosła 886.809 zł. Kolejną formą są dodatki rodzinne, których przyznano w ilości 3660 w kwocie 437.505 zł. Decyzją administracyjną przyznano 3691 świadczeń opiekuńczych w kwocie 778.498 zł. 60 razy przyznano jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł z tytułu urodzenia dziecka oraz wypłacono 150 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 137.344 zł. Łącznie gmina wypłaciła 15.450 świadczeń rodzinnych, a wypłacona łączna kwota tych świadczeń oraz dodatków w roku 2016 wyniosła 2.300.156 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 733 decyzje. Przypomnijmy, od 1 listopada 2016 roku wzrosła wysokość zasiłku rodzinnego i tak na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia rodzinie przysługuje nie 89 zł, a 95 zł. Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia aż do ukończenia 18 roku życia zamiast 118 zł rodzina dostanie 124 zł. Z kolei na dziecko powyżej 18 roku życia aż do ukończenia 24 lat rodzicom przysługuje 135 zł, a nie jak to było do końca października zeszłego roku – 129 zł.

Ponadto GOPS oprócz zadań zleconych realizuje również pomoc dla mieszkańców z zakresu działań własnych, gdzie przyznano świadczenia dla 257 osób z 147 rodzin. W minionym roku 12 osobom samotnie gospodarującym się przyznano zasiłki stałe na ogólną kwotę 63.249,27 zł. Zasiłek przyznano osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, nie posiadającym uprawnień do renty lub emerytury, z których dwie nie posiadały dochodu, a trzy posiadały dochód niższy od kryterium dochodowego. 54 rodziny otrzymały pomoc w postaci zasiłków okresowych na łączną kwotę 125.550 zł.

Kolejna formą pomocy z zakresu zadań własnych są zasiłki celowe i celowe specjalne. Pomoc celową otrzymało 79 rodzin na łączną kwotę 68.697,25 zł. Tego typu zasiłki w szczególności GOPS przyznał na zakup żywności, odzieży, opału, obuwia, środków higieny, zakup leków i leczenia, czy też inne potrzeby mieszkańców. Z kolei zasiłek celowy specjalny otrzymały 23 osoby na kwotę 11.447 zł. Gmina w zakresie zadań własnych oferuje również pomoc w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach, z którego w roku ubiegłym skorzystało 143 dzieci. Koszt usług opiekuńczych, z których skorzystały 4 osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki, to 6.556,37 zł. GOPS poniósł również opłatę za pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej – w wysokości 121.188,01 zł.

Oprócz wymienionych świadczeń osoby zgłaszające się po pomoc mogą liczyć na poradę oraz wsparcie asystenta rodziny, który w roku 2016 pracował z 5 rodzinami, w których znajdowało się 16 dzieci. 9 rodzin w roku ubiegłym skorzystało również z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego, który wypłacono na łączną kwotę 22.305,49 zł. Z tego zakresu pomocy GOPS wydał 19 decyzji.

MaG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl